Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Náš program

Školský vzdelávací program

Materskej školy v Tvrdošovciach

Hlboká č. 19

 

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania:

- rozvíjať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí

- rozvíjať a podporovať schopnosť detí kooperovať v skupine

- rozvíjať enviromentálne cítenie detí

- podporovať a rozvíjať nadanie detí, osobnosť a záujmy každého dieťaťa

 

Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu:

Absolvovaním školského vzdelávacieho programu deti dosiahnu predprimárne vzdelanie.

 

Vlastné zameranie školy:

Naša materská škola prevádzkuje štyri vekovo homogénne triedy detí.

Najmladšiu vekovú skupinu navštevujú 3 – 4 ročné deti / ježkovia/.

Strednú vekovú skupinu tvoria deti 4 – 5 ročné / krtkovia/.

Najstaršiu vekovú skupinu navštevujú deti predškolského veku / motýle a lienky/.

Každá veková skupina má k dispozícii svoj školský dvor, kde sa prevádzajú denne pobyty detí vonku. Tu sa rozvíja pohybová zdatnosť detí a tvorenie v piesku pomocou tvorítok.

Materská škola sa môže pochváliť aj veľmi dobrou spoluprácou so základnou školou.

V našej materskej škole úspešne funguje krúžok anglického jazyka, spevácky, pohybový, výtvarný krúžok a ZUMBA.

 

V blízkej budúcnosti plánujeme zriadiť telocvičňu, kde by sa rozvíjali perceptuálno motorické kompetencie detí. A v rámci spolupráce s rodičmi by sme prevádzali záujmový krúžok „cvičenie rodičov s deťmi“.

Taktiež plánujeme zabezpečiť najsteršiu vekovú skupinu detí výpočtovou technikou, kde by potom fungoval počítačový krúžok, ktorým budeme rozvíjať digitálne kompetencie detí.

 

Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania:

Naša materská škola poskytuje celodennú formu výchovy a vzdelávania, ale v prípade záujmu rodičov poskytneme aj poldennú formu.

Prevádzka v MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.

Dochádzka do MŠ trvá spravidla 3 roky.

 

Vyučovací jazyk:

U nás sa realizuje výchova a vzdelávanie v slovenskom jazyku.

 

Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní:

Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania odovzdá riaditeľka školy deťom pri rozlúčke s predškolákmi.

 

Personálne zabezpečenie:

 

Riaditeľka: Beáta Schniererová – kvalifikovaná učiteľka MŠ

Učiteľky: trieda motýľov - Lenka Michačová / kvalifikovaná uč. MŠ/

                                          Mária Csányiová  / kvalifikovaná uč. MŠ/

                trieda krtkov -  Beáta Schniererová / kvalifikovaná uč. MŠ /

                                         Eleonóra Maršovská  / kvalifikovaná uč. MŠ /

                trieda lienok -   Eva Pavúková / kvalifikovaná uč. MŠ /

                                         Dominika Ďuricová / kvalifikovaná uč. MŠ /

                trieda ježkov -  Ivana Mészárosová / kvalifikovaná uč. MŠ /

                                         Bc. Veronika Halász / kvalifikovaná uč. MŠ /

 

Upratovačky: Mária Bugyíková, Eva Baloghová

 

Materiálno technické a priestorové podmienky:

Priestorovo je MŠ umiestnená v štyroch priestranných prízemných pavilónoch, z ktorých každý má vstupnú halu, detskú šatňu, spálňu, herňu, jedáleň a kuchynku, v ktorej sa rozdeľuje strava prinášaná z kuchyne, ktorá je v samostatnom pavilóne. Súčasťou pavilónov sú aj umyvárky a WC pre deti i dospelých. Samostatnú súčasť tvorí riaditeľňa a zborovňa.

Po materiálnej stránke je táto MŠ veľmi dobre vybavená.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní:

Pri výchove a vzdelávaní za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedá učiteľka, a pri výletoch zodpovedajú za deti rodičia.

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí:

Hodnotenie stavu a úrovne pedagogického rozvoja detí prevádzame pomocou pedagogickej diagnostiky.

Hodnotenie pedagógov prevádza riaditeľka školy podľa hospitačného plánu.

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelanie pedagogických zamestnancov:

Pedagogickí zamestnanci sú neustále motivovaní k sebavzdelávaniu a k zdokonaľovaniu profesijných spôsobilostí. Riaditeľka MŠ zodpovedá za sprostredkúvanie aktuálnych odborných a metodických informácií.

 

 

 

 
 
 
TOPlist
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok